Regulamin dla Artysty

Najważniejsze zasady współpracy:

 • Regulamin określa ogólne zasady współpracy pomiędzy Domem Aukcyjnym Cosma Gallery (Komisantem) a Artystą (Komitentem). Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z podpisaniem umowy o przyjęciu jego warunków.
 • Sprzedaż prac Artystów odbywa się przy zastosowaniu umowy komisu. Przez umowę komisu, Dom Aukcyjny zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do  sprzedaży dzieł sztuki na rachunek artysty, lecz w imieniu własnym.
 • Aby sprzedawać swoje prace Artysta (Komitent) musi zarejestrować się na stronie
 • Po otrzymaniu informacji – telefonicznie lub poprzez pocztę email o kupnie pracy, Komitent (Artysta) zobowiązuje się do pilnego (w ciągu 3 dni) przesłania pracy do Cosma Gallery lub pod inny uzgodniony z Komitentem (Artystą) adres.
 • Honorarium Komitenta obejmuje cenę sprzedaży pracy uiszczoną przez Klienta pomniejszoną o prowizję domu aukcyjnego w wysokości 40% ceny sprzedaży.
 • Honorarium wypłacane jest  niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży i otrzymaniu środków od kupującego nie później niż po upływie 45 dni.
 • Klienci nabywający pracę mają prawo jej zwrotu w przeciągu 14 dni, jeżeli Klient zwróci pracę transakcja uznana zostaje za nieistniejącą i praca wraca do Komitenta (Artysty).
 • Nie wymagamy wyłączności na sprzedaż prac. Jednakże w przypadku sprzedaży danej pracy innymi kanałami Komitent musi niezwłocznie – w przeciągu 3 dni od daty sprzedaży – poinformować Cosma Gallery o dokonanej sprzedaży pod rygorem kary umownej w wysokości ceny danek pracy/obiektu umieszczonego w serwisie.

Poniżej szczegółowy Regulamin współpracy pomiędzy Artystą a domem aukcyjnym i galerią on-line Cosma Gallery.

Regulamin Galerii i Domu Aukcyjnego Cosma Gallery

 1. Poniższy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy galerią internetową prowadzoną pod domeną:cosmagallery.com
  której właścicielem jest Cosma Gallery Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, reprezentowaną przez Prezesa Spółki, Filipa Siniawskiego, zwanym w treści umowy Komisantem oraz Artystą (Właścicielem pracy, Kolekcjonerem) zwanym w treści umowy Komitentem, zwanymi dalej Stronami.

Cel współpracy

 1. Przedmiotem umowy jest współpraca stron, która polega na sprzedaży komisowej prac (dzieł sztuki) oraz przedmiotów kolekcjonerskich poprzez serwis internetowy cosmagallery.com, inne kanały internetowe oraz za pomocą tradycyjnych kanałów sprzedaży.

Zgłaszanie prac do sprzedaży oraz zasady informowania o zdezaktualizowaniu oferty

 1. W celu realizacji umowy Cosma Gallery umożliwia właścicielom prac i przedmiotów kolekcjonerskich zgłaszanie ich do sprzedaży w Serwisie.
 2. Aby zgłosić pracę należy zarejestrować się Serwisie, to znaczy przed zgłoszeniem pracy konieczna jest rejestracja i założenie Konta Artysty lub Komitenta. Artysta (Komitent) zakłada swoje konto korzystając z formularza rejestracyjnego, znajdującego się w naszym serwisie, podając imię, nazwisko, wymagane dane, informacje biograficzne oraz zdjęcie w odpowiednim formacie.
 3. Komitent zgłasza pracę lub obiekt poprzez dostępny na stronie internetowej formularz, gdzie zamieszcza zdjęcia pracy lub obiektu w odpowiednim formacie oraz wszystkie niezbędne dodatkowe informacje.
 4. Komitent deklaruje, że jest on prawowitym właścicielem pracy lub obiektu, a przedmiotowe prace lub obiekty nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, jak również nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. W przypadku współwłasności wymagane są zgody pisemne na sprzedaż wszystkich współwłaścicieli. Komitent oświadcza, że zgłaszane prace są wolne od wad prawnych, nie będą naruszać, ani nie będą mogły naruszać praw osobistych, autorskich, ani praw pokrewnych przysługujących innym osobom, w szczególności nie będą w całości lub w części kopią innych dzieł sztuki, fotografii lub innych utworów. Komitent oświadcza, że posiada prawa autorskie do zgłaszanych dzieł oraz, że wszystkie obiekty/dzieła artystyczne są w nienagannym stanie technicznym. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne obiektów pozostawionych do sprzedaży.
 5. Cosma Gallery umieszcza w swoim Serwisie prace lub obiekty po wcześniejszej ich akceptacji wraz z profilem autora pracy, jeśli zgłasza on prace do serwisu po raz pierwszy. Po akceptacji Cosma Gallery praca zostanie umieszczona w galerii, działającej pod adresem www.cosmagallery.com. Informacja o zamieszczeniu pracy w przedmiotowej galerii zostanie wysłana do Komitenta na adres email, który został podany przy rejestracji konta. W serwisie umieszczone zostaną również informacje biograficzne oraz zdjęcie Artysty. Cosma Gallery zastrzega sobie prawo do prezentacji zgłoszonych prac w innych serwisach, zajmujących się sztuką, na targach.
 6. Komitent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Serwisu Cosma Gallery w przypadku sprzedaży jego pracy lub obiektu w innych kanałach lub wycofania ze sprzedaży w Serwisie pracy lub obiektu z innego powodu. Informację o wycofaniu pracy (obiektu) ze sprzedaży należy dostarczyć telefonicznie lub mailowo: wysyłając informacje na adres: info@cosmagallery.com lub dzwoniąc pod nr: (+48)660-468-137.

Sprzedaż prac na zasadzie komisu

 1. Strony ustalają, że złożone zamówienie w Serwisie na daną pracę będzie równoznaczne ze sprzedażą tej pracy na zasadzie komisu. W przypadku sprzedaży pracy lub obiektu przez Serwis Komitent ma obowiązek w terminie 3 dni od poinformowania go przez Cosma Gallery o wpłynięciu zamówienia wysłania go na własny koszt i ryzyko na adres Cosma Gallery Sp z o.o., Monika Ziółek, Łokietka 49b/14, 81-736 Sopot lub inny wskazany adres. W zależności od dwustronnych ustaleń prace mogą być przysłane do Cosma Gallery wcześniej.
 2. Cosma Gallery zastrzega sobie możliwość udzielenia klientowi sklepu rabatu w maksymalnej wysokości 10% liczonego od ostatecznej ceny sprzedaży bez konsultacji z Komitentem. W takim przypadku, tożsamy (w ujęciu procentowym) rabat zostanie uwzględniony w kwocie przekazywanej do Komitenta.
 3. Komitent wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i wizerunków prac w celach marketingowych, a także zrobienie zdjęć obiektów przyjętych do sprzedaży oraz ich publikacji w katalogu publikowanym w formie elektronicznej i drukowanej.

Rozliczenie sprzedaży

 1. Honorarium Komitenta obejmuje cenę sprzedaży pracy uiszczoną przez klienta pomniejszoną o wynagrodzenie Cosma Gallery z tytułu sprzedaży dzieła lub obiektu w wysokości 40% ceny sprzedaży.
 2. Wynagrodzenie Cosma Gallery, o którym mowa powyżej zostanie potrącone z ceny dzieła sztuki przekazywanej Komitentowi. Wysokość honorarium  jest wypłacana w kwocie brutto – zawiera już należny podatek VAT.
 3. Honorarium wypłacane jest  niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży i otrzymaniu środków od Kupującego nie później niż po upływie 45 dni.
 4. Dokonanie sprzedaży przez Komisanta będzie potwierdzone fakturą VAT.
 5. Komitent jest zobowiązany dostarczyć aktualny numer konta wraz z pełnymi danymi umożliwiającymi dokonanie przelewu.

Brak dostarczenia sprzedanej pracy / skutki naruszenia praw autorskich

 1. W przypadku:
  a) nieprzekazania przez Komitenta informacji o wcześniejszej sprzedaży pracy – zgodnie z pkt 7
  b) niedostarczenia pracy w 3 dni po złożeniu zamówienia Klienta w serwisie – zgodnie z pkt 8 Cosma Gallery Sp z o.o. przysługiwać będzie od Komitenta kara umowna w wysokości ustalonej ceny danej pracy w Serwisie. Kara zostanie wypłacona na rachunek bankowy Cosma Gallery Sp z o.o. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komitenta żądania w tym zakresie.
 1. W przypadku, uchybienia przez Komitenta oświadczeniom zawartym w pkt 6 powyżej niniejszej umowy Cosma Gallery Sp z o.o. zastrzega możliwość wycofania pracy ze Serwisu.
 2. W przypadku, gdy wskutek uchybienia przez Komitenta oświadczeniom zawartym w pkt 6 powyżej Cosma Gallery Sp z o.o. będzie zmuszony do zaspokojenia roszczenia zgłoszonego przez osobę poszkodowaną tj. osobę której prawa (w szczególności prawa autorskie) zostały naruszone przez Komitenta, Cosma Gallery Sp z o.o. będzie przysługiwać odszkodowanie od Komitenta w wysokości roszczenia zaspokojonego na rzecz osoby poszkodowanej powiększonego o ewentualne poniesione przez Cosma Gallery Sp z o.o. koszty bezpośrednio związane z tym roszczeniem (np. kary, koszty pomocy prawnej, itp.).

Odstąpienie nabywcy końcowego od umowy

 1. W przypadku zwrotu pracy lub obiektu przez Klienta w ciągu 14 dni transakcje uznaje się za nieważną, a zwrócona praca podlega zwrotowi do Komitenta w ciągu 7 dni od jej faktycznego zwrotu do Cosma Gallery.

Brak odbioru pracy

 1. W przypadku braku odbioru przez Komitenta, zwróconej przez klienta pracy (wysłanej do Komitenta przez Cosma Gallery Sp. z o.o.) i mimo dodatkowego wezwania Artysty (Komitenta) do osobistego odbioru takiej pracy własność pracy przechodzi na Cosma Galery Sp. z o.o. w terminie 6 miesięcy od nadania wezwania do osobistego odbioru.

Korespondencja w sprawie współpracy

 1. Strony ustalają, że korespondencja związana ze współpracą będzie kierowana na następujące adresy:Do Komitenta: adres wprowadzony do Serwisu przy rejestracji

  Do Komisanta / Cosma Gallery Sp z o.o.:

  Cosma Gallery Sp. z o.o.
  Plac Zdrojowy 2
  81-720 Sopot
  info@cosmagallery.com
  lub inny podany przez Cosma Gallery Sp z o.o.

Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania się wzajemnie o zmianach powyższych adresów.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Komitent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych jest Cosma Gallery Sp z o.o.. Kontakt z administratorem jest możliwy pod nr tel. 502-436-458. Dane będą wykorzystane i przetwarzane dla celów związanych z obsługą sprzedaży komisowej. Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznej firmie księgowej w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięcie.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny mieć charakter pisemny.
 2. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikające z niniejsze umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy miejscowo